Journal

coperta_stiintele-vietii-1-2021_page-0001_2-768x576

Redactor-șef: Teodor FURDUI,
academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar,
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

Redactor-șef adjunct: Ion TODERAȘ,
academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
Institutul de Zoologie

PUBLICATĂ: 2-3 ori pe an

ISSN 1857-064X (print)

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii publică articole ştiinţifice, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii din domeniile: fiziologie şi sanocreatologie, fiziologia plantelor, genetică, biochimie, biologie moleculară, biotehnologie, microbiologie, zoologie, ecologie şi geografie. Revista a fost înregistrată la 18 noiembrie 2005 cu numărul 196.

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii este succesorul Buletinului Academiei de Ştiinţe a RSSM. Seria ştiinţe biologice şi chimice, fondat în anul 1968, care din anul 2001 s-a editat sub denumirea Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole, iar din anul 2005 – sub denominaţia actuală. Pe parcurs au fost publicate 347 numere.

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia. Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate.

Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc. Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări. Se acceptă spre publicare lucrările prezentate în limba română, engleză, rusă.

Buletinul prezintă interes pentru instituţiile de cercetări ştiinţifice, universităţi,  biblioteci ca sursă periodică de informaţie ştiinţifică  în domeniile corespunzătoare.

    Începând cu anul 2019 fiecărui articol a revistei i este atribuit codul DOI. Revista Moldoscopie este cu acces liber. Întregul conținut este disponibil gratuit, fără taxe pentru utilizator sau pentru instituția la care acesta este afiliat. Utilizatorii au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime, să caute sau să creeze legături către textele integrale ale articolelor din această revistă, fără a cere permisiunea prealabilă a editorului sau a autorului. În scopul de a proteja articolele științifice ale autorilor împotriva utilizării ilegale se interzice reproducerea sau utilizarea comercială a articolelor publicate. Drepturile de autor sunt păstrate de către autori fără restricții.

     Toate articolele sunt supuse verificării anti-plagiat. Procentul de asemănări și autocitare trebuie să nu depășească 25% din volumul total al materialului științific. Dacă sunt identificate lucrări neconforme, articolul este respins. Pentru autoevaluarea lucrării sunt sugerate următoarele programe:

1. Plagiarism checker https://www.duplichecker.com/
2. Sistemanticpalgiat https://sistemantiplagiat.ro/
3. Turnitin https://www.turnitin.com/
4. Pagiarisma https://plagiarisma.net/ro/

Editor-in-chief: Teodor FURDUI,

academician, doctor habilitatus in biological sciences, professor,

Institute of Physiology and Sanocreatology

 

Deputy editor-in-chief: Ion TODERAȘ,

academician, doctor habilitatus in biological sciences, professor

Institute of Zoology

 

PUBLISHED: 2-3 times a year

ISSN 1857-064X (print)

 

Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences publishes scientific articles, reviews of national and international scientific forums, reviews of new publications in the fields of: physiology and sanocreatology, plant physiology, genetics, biochemistry, molecular biology, biotechnology, microbiology, zoology, ecology and geography. The journal was registered on November 18, 2005 with number 196.

Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences is the successor to the Bulletin of the MSSR Academy of Sciences. The series of biological and chemical sciences, founded in 1968, which since 2001 has been published under the name of the Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Biological, chemical and agricultural sciences, and since 2005 – under the current name. During the Journal activity 347 issues were published.

The bulletin is a regular, integrated scientific journal and covers the fields in which the founding institutions operate: genetics, physiology and sanocreatology, plant physiology, biochemistry, molecular biology, biotechnology, microbiology, zoology, ecology and geography. The nominated fields determined the structure of the magazine, which includes the respective sections edited by specialized editorial teams.

The Journal publishes theoretical and experimental articles, analytical, express information and new research methods, chronicle on national and international scientific forums, reviews on new publications in the respective fields, commemorative materials, etc. The authors of the publications are scientific researchers from organizations in the field of science and innovation in Moldova and other countries. The works presented in Romanian, English, Russian are accepted for publication.

The bulletin is of interest to scientific institutions, universities, libraries as a regular source of scientific information in the relevant fields.

The journal is published under the CC-BY license which allows its readers to distribute, give away, adapt and build other works based on the articles read, if the author of the cited article is credited for its original creation.

       Starting from 2019, each article of the journal is assigned a DOI code. Revista Molodscopie is an open access journal. All content is available free of charge at no cost to the user or the institution to which they are affiliated. Users are permitted to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles in this journal without seeking prior permission from the publisher or author. In order to protect the authors' scientific articles against illegal use, reproduction or commercial use of published articles is prohibited. Copyright is retained by the authors without restriction.

       All articles are subject to anti-plagiarism check. The percentage of similarities and self-citation need to not exceed 25% of the total volume of scientific material. If non-compliant works are identified, the article is rejected. For the self-assessment of paper, it is suggested the following programs:

1. Plagiarism checker https://www.duplichecker.com/
2. Sistemanticpalgiat https://sistemantiplagiat.ro/
3. Turnitin https://www.turnitin.com/
4. Pagiarisma https://plagiarisma.net/ro/