rnd1

Redactor-șef: Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept, profesor universitar, rector,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene C. Stere
Redactor-șef adjunct: Violeta COJOCARU,
doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

PUBLICATĂ: 2 ori pe an

ISSN 1811-0770 (print) eISSN 2587-411X (online)
Revista Națională de Drept este o publicație științifico-practică deschisă cercetărilor aprofundate în domeniul dreptului, inclusiv în jurisprudență, dreptul procesual, material, privat și public. Revista a fost înregistrată la 27 septembrie 2000 cu numărul 1003600061124.

 

     Revista este editată de către Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” din Republica Moldova. Articolele prezentate sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau resping publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc. Daca există sugestii, divergențe mici sau recomandări din partea experților-recenzenți ai revistei, acestea sunt comunicate autorului. În cazul în care opiniile sunt divergente, redacția își rezerva dreptul de a decide publicarea sau respingerea articolului. În cazul în care opiniile științifice sunt divergente sau articolul nu este elaborat în conformitate cu Ghidul, editorii își rezervă dreptul de a decide publicarea sau respingerea articolului. Revista este publicată în baza licenței CC-BY care permite cititorilor săi să distribuie, să remizeze, să adapteze și să construiască alte lucrări în baza articolelor citite, dacă este creditat autorul articolului citat pentru creația sa originală.

    Începând cu anul 2019 fiecărui articol a revistei i este atribuit codul DOI.Revista Națională de Drept este cu acces liber. Întregul conținut este disponibil gratuit, fără taxe pentru utilizator sau pentru instituția la care acesta este afiliat. Utilizatorii au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime, să caute sau să creeze legături către textele integrale ale articolelor din această revistă, fără a cere permisiunea prealabilă a editorului sau a autorului. În scopul de a proteja articolele științifice ale autorilor împotriva utilizării ilegale se interzice reproducerea sau utilizarea comercială a articolelor publicate. Drepturile de autor sunt păstrate de către autori fără restricții.

     Toate articolele sunt supuse verificării anti-plagiat. Procentul de asemănări și autocitare trebuie să nu depășească 25% din volumul total al materialului științific. Dacă sunt identificate lucrări neconforme, articolul este respins. Pentru autoevaluarea lucrării sunt sugerate următoarele programe:

1. Plagiarism checker https://www.duplichecker.com/
2. Sistemanticpalgiat https://sistemantiplagiat.ro/
3. Turnitin https://www.turnitin.com/
4. Pagiarisma https://plagiarisma.net/ro/

Editor-in-chief: Gheorghe AVORNIC,

doctor habilitatus (PhD) in law, university professor, rector,
University of Political and Economic European Studies C. Stere

Deputy editor-in-chief: Violeta COJOCARU,
doctor habilitatus in law (PhD), university profesor,
University State of Moldova

PUBLISHED: 2 times a year

ISSN 1811-0770 (print) eISSN 2587-411X (online)

      The National Law Journal is a scientific-practical publication open to in-depth research in the field of law, including jurisprudence, procedural, material, private and public law. The magazine was registered on September 27, 2000 with the number 1003600061124.

      The journal is edited by the University of European Political and Economic Studies C. Stere. The presented articles are subject to the blind peer review of at least two experts, who approve or reject the publication of the article, taking into account the originality of the work, the novelty of the argumentation, the practical interest, etc. If there are suggestions, comments or recommendations from the experts-reviewers of the magazine, they are communicated to the author. If the scientific opinions are divergent or the article is not elaborated in line with the Guide, the editors reserve the right to decide to publish or reject the article.

The journal is published under the CC-BY license which allows its readers to distribute, give away, adapt and build other works based on the articles read, if the author of the cited article is credited for its original creation.

       Starting from 2019, each article of the journal is assigned a DOI code. Revista Nationala de Drept is an open access journal. All content is available free of charge at no cost to the user or the institution to which they are affiliated. Users are permitted to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles in this journal without seeking prior permission from the publisher or author. In order to protect the authors' scientific articles against illegal use, reproduction or commercial use of published articles is prohibited. Copyright is retained by the authors without restriction.

       All articles are subject to anti-plagiarism check. The percentage of similarities and self-citation need to not exceed 25% of the total volume of scientific material. If non-compliant works are identified, the article is rejected. For the self-assessment of paper, it is suggested the following programs:

1. Plagiarism checker https://www.duplichecker.com/
2. Sistemanticpalgiat https://sistemantiplagiat.ro/
3. Turnitin https://www.turnitin.com/
4. Pagiarisma https://plagiarisma.net/ro/