Regulament

APROBAT

Senatul Universității de Studii Politice Economice Europene „Constantin Stere”

Proces-verbal nr.8 din 26.07.2019

 

REGULAMENT

de publicare ale articolelor științifice în revistele științifice ale

Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE:

        Scopul publicării revistelor științifice de către USPEE ”C. Stere” este de a contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea teoriei și practicii științelor sociale și umaniste, precum și a colecta, procesa și a disemina rezultatele științifice valoroase ale cercetărilor în spațiul deschis. În toate revistele sunt publicate articole științifice originale, care se încadrează în domeniile științifice aprobate pentru fiecare revistă în parte. Revistele acceptă manuscrise de la 1.000 la 10.000 cuvinte, fundamentate riguros în baza analizei referințelor bibliografice actuale, metodologiei cercetării, rezultatelor obținute și concluziilor autorului/autorilor, care contribuie la dezvoltarea teoretică și practică a științelor socio-umane.

Pentru toate revistele științifice este aplicată tendința globală a accesului deschis la publicațiile științifice, axată pe principiile libertății accesului la informație și pe convingerea că accesul universal și echitabil la informație este vital pentru bunăstarea socială, educațională, culturală, democratică și economică a oamenilor, comunităților și organizațiilor.

Toate articolele științifice sunt publicate gratuit pe site-ul revistei. Publicarea articolelor este realizată în baza politicii accesului deschis (vezi Anexa 1). Acest fapt sporește vizibilitatea și impactul articolelor, favorizează colaborarea cu alți cercetători, iar autorii pot păstra controlul și drepturile asupra operei lor științifice.

Revistele sunt publicate în baza licenței CC-BY, care permite cititorilor săi să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască alte lucrări pe munca articolelor prezentate, atâta timp cât este citat autorul/autorii articolului pentru creația originală. Autorii păstrează drepturile de autor integrale asupra operei lor. Oricine are dreptul de a utiliza lucrarea publicată, dacă respectă prevederile  licenței CC-BY.

Autorii prezintă dovada înregistrării în ORCID. Toate revistele au adoptat inițiativa pentru citări deschise (standardul I4OC), care reprezintă colaborarea între editorii revistelor științifice, cercetătorilor și a altor părți interesate pentru a promova disponibilitatea nerestricționată a datelor de citare științifică.

Procedura de publicare a articolelor științifice este aprobată de Colegiul de Redacție. Articolele primite în vederea publicării trebuie sa urmeze o structură logica si o metodologie specifică lucrărilor științifice.

Toate articolele transmise pentru publicare sunt supuse controlului antiplagiat. Decizia referitor la plagiat se ia în baza indicelui de similitudine. Plagiatul este însușirea ideilor, proceselor, rezultatelor sau cuvintelor altei persoane, fără citarea adecvată.

Articolul științific este o lucrare originală, publicată într-o revistă academică, care prezintă rezultatele cercetării pe o problemă sau subiect. Raționamentele expuse în articolul științific trebuie să posede un înalt nivel de generalizare, să conțină rezultate originale, neabordate anterior, cu menționarea oportunității studierii problemei respective. Articolul științific este însoțit de o listă bibliografică, care se plasează la sfârșitul articolului, cu referințe în conținut.

Componentele structurale ale unui articol științific sunt următoarele:

 

 • titlul;
 • rezumatul;
 • cuvintele-cheie;
 • cadrul conceptual și metodele de cercetare;
 • expunerea conținutului de bază;
 • rezultatele şi interpretarea lor;
 • concluzii;
 • bibliografie (referințe bibliografice, referințe webgrafice).

 

 1. DESCRIEREA PROCEDURII DE RECENZARE

Evaluarea inter pares a articolelor se află în centrul atenției colectivului de redacție. Toate articolele sunt recenzate după modelul „Blind peer review”: autorii nu cunosc numele experților recenzenți, iar recenzenții cunosc numele autorului / autorilor și a instituției în care activează.

Articolul științific este prezentat de către autor/autori în varianta electronică, după care este inițiat  procesul de recenzare, organizat în trei etape:

 1. În cadrul primei etape de evaluare, articolul este supus unui control antiplagiat
 2. În cadrul etapei a doua, Colegiul de Redacție va evalua corespunderea articolului conform rigorilor tehnice, inclusiv:
 • Titlul sa fie în corelație cu obiectul articolului şi să sintetizeze cât mai concret şi coerent scopul acestuia. Se recomandă folosirea a maxim 14 cuvinte în cadrul acestuia. Se recomandă a utiliza cuvinte relevante pentru domeniul în care articolul se subscrie, deoarece indexarea în motoarele de căutare se face în primul rând după titlul articolului.
 • Rezumatul se va înscrie în limitele 150-200 de cuvinte şi trebuie să menționeze domeniul științific în care se încadrează articolul, şi rezultatele importante obținute. Rezumatul are în principal două scopuri: de a sublinia relevanța, originalitatea şi calitatea cercetării, respectiv de a sugera cititorului daca lucrarea îl interesează sau nu, în continuare. Acesta va fi folosit pentru indexare în bazele de date şi de aceea trebuie sa fie atractiv pentru cititor care nu a parcurs încă articolul. Rezumatele nu vor conține referințe bibliografice.
 • Cuvintele-cheie trebuie să prezinte esența articolului şi să enumere principalele cuvinte aferente domeniului științific în care se înscrie lucrarea. Se vor scrie în ordinea descrescătoare a relevanței pentru articol.
 • Introducerea descrie cadrul științific general al lucrării, provocările abordate şi importanta lor în cercetare, ipotezele științifice si metodologia de principiu, care a fost selectată şi utilizată, structura paragrafelor ulterioare.
 • Conținutul trebuie să fie rezultatul unei cercetări în domeniu şi structura sa trebuie să fie logică. Pentru ca cititorii să poată înțelege demersul autorilor, se vor respecta următoarele cerințe: utilizarea stilului științific, a terminologiei recunoscute în domeniu; descrierea metodelor de cercetare folosite; enunțarea rezultatelor în mod clar si evidențierea implicațiilor.
 • Concluziile au rolul de a sintetiza contribuțiile lucrării, de a evidenția importanta acesteia şi de a indica direcțiile viitoare de cercetare.
 • Respectarea parametrilor tehnici de elaborare și redactare a articolului științific conform celor elaborate de Colegiul de Redacție.
 1. La a treia etapă de evaluare, Colegiul de Redacție transmite articolul la doi recenzenți-specialiști în domeniu, care se expun asupra calității științifice a cercetării.

Recenzenții vor evalua articolul conform următorilor indicatori:

 • În ce măsură conținutul și abordarea se încadrează în politica editorială și în conceptul revistei ca fiind una axată pe probleme științifice de o largă rezonanță fundamentală și aplicativă:
 • Formularea adecvată a titlului articolului (concizie, concordanță cu conținutul);
 • Respectarea structurii inerente a unui articol științific: rezumatul (în 4 limbi engleză și română), cuvintele-cheie, introducerea, metodele şi materialele aplicate, rezultatele obținute, concluziile, referințele bibliografice;
 • Relevanța rezumatului (informativ, consistent, pune în evidență conținutul integral alarticolului);
 • Calitatea științifică a articolului;
 • Stilul de exprimare (claritate, accesibilitate, respectarea exigențelor lingvistice);
 • Prezentarea grafică, raționalitatea includerii figurilor și tabelelor, corespunderea acestora temei abordate;
 • Recomandările și concluziile autorului;
 • Bibliografia (surse relevante, de dată recentă la subiectul studiat).

În situația în care există discrepanțe majore între opiniile recenzenților, la etapa a treia doua a procedurii de recenzare, lucrarea este trimisă unui referent terț. Evaluarea se face pe bază de anonimat, fără identificarea autorului/autorilor.

În rezultatul acestor trei etape, articolului științific i se atribuie una din următoarele calificări:

 • acceptat: articolul este acceptat, dar editorul poate solicita concretizarea minoră a unor termeni, definiții;
 • acceptat cu modificări minore: articolul este acceptat, dar editorul poate solicita revizuirea stilului de formatare a referințelor bibliografice;
 • sunt necesare revizuiri: articolul nu este acceptat momentan din considerentul că necesită revizuiri suplimentare, înainte de a putea fi luată decizia de publicare (acest proces are loc între editor și autor);
 • revizuiri majore cu retransmitere la recenzenți: editorul sau cel puțin unul din recenzenți determină dacă articolul necesită revizii ample și că este necesar de a iniția din nou procesul de expertizare;
 • refuz: în varianta actuală, articolul nu poate fi publicat în revistele USPEE ”C. Stere”.

Articolul acceptat cu condiția modificărilor substanțiale va fi reexaminat de specialiștii în materie științifică pentru supravegherea conformării recomandărilor, înlăturări necorespunderilor și îmbunătățirii calității operei intelectuale a autorului.

Manuscrisul respins pentru publicare urmare a procedurii de recenzare poate fi prezentat de autor/autori în mod repetat, doar după o perfecționare fundamentală a acestuia. Concluziile procesului de evaluare sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor în scopul îmbunătățirii calității publicației.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul USPEE „C. Stere”. Actualizarea şi modificarea Regulamentului se realizează prin decizia Senatului USPEE „C. Stere”.

 

Anexa 1. POLITICA ACCESULUI DESCHIS

adoptată de Universitatea de Studii Politice și  Economice Europene “Constantin  Stere”

     Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere” (USPEE ”C. Stere”) recunoaște importanța strategică a inițiativei globale Open Access pentru diseminarea deschisă a cunoștințelor. Revistele universității își propun să beneficieze de oportunitățile de dezvoltare a conținutului digital și de distribuire a cunoștințelor locale pe scară largă printr-un mediu digital.

Articolele sunt publicate sub licența CC-BY. Autorii care publică în revistele științifice ale USPEE ”C. Stere” păstrează drepturile de autor asupra operelor lor, acordându-le licența în baza Creative Commons Attribution License, care permite articolelor să fie refolosite și redistribuite fără restricții, atâta timp cât opera originală este citată corect. Oricine are dreptul să utilizeze lucrarea publicată, dacă respectă prevederile licenței CC- BY. Prin transmiterea lucrării, autorul acordă editorului dreptul de a o publica.

USPEE ”C. Stere” se angajează să disemineze rezultatele științifice pe baza principiilor accesului deschis, să încurajeze cercetătorii să sprijine inițiativa globală a accesului deschis, prin publicarea articolelor lor în reviste cu acces liber, atingând cele mai bune standarde în de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării.

Strategiile de bază ale publicării cercetărilor într-un format Open Access:

 1. Implementarea Accesului Deschis la publicațiile științifice prin două modele complementare: a) auto-arhivare în Repertoriul instituțional al USPEE ”C. Stere”și b) publicarea tuturor revistelor USPEE ”C. Stere” în registrul internațional DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 2. Toate publicațiile, publicate de universitate în reviste științifice proprii, vor fi incluse în depozitul instituțional „C. Stere” la data publicării
 3. Permisiunea acordată de autori editorului constituie o licență irevocabilă neexclusivă, care exercită toate drepturile prevăzute de drepturile de autor și permite distribuirea în Acces Deschis a materialelor publicate.
 4. Politica USPEE ”C. Stere” privind accesul deschis prevede realizarea unui mandat instituțional de acces deschis în ROARMAP (Registrul mandatelor și politicilor depositulului cu acces deschis), care autorizează accesul deschis la rezultatele cercetărilor științifice adoptate de universitățile și instituțiile de cercetare care solicită cercetătorilor lor să ofere accesul deschis la articolele de cercetare evaluate de colegi.
 5. Conținutul repezitorului instituțional USPEE ”C. Stere” va fi înregistrat în IBN (Registrul Bibliografic Național cu acces deschis). Această politică se va aplica tuturor articolelor științifice publicate, cu excepția publicațiilor lansate înainte de adoptarea acestei politici.
 6. Toate părțile relevante – departamentele care găzduiesc și susțin cercetarea științifică, cercetătorii care generează rezultatele cercetării, bibliotecarii și alte persoane interesate, ar trebui să promoveze o tranziție rapidă și eficientă către publicarea Open Access.

 

 

APPROVED

The Senate of the „Constantin Stere” University of European Political Economic Studies

Report no. 8 of 26.07.2019

 

 

REGULATION

for publication of scientific articles in the academic journals of the University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”

 

 1. GENERAL DISPOSITIONS:

 

The aim of publishing scientific journals by USPEE ”C. Stere” is to contribute to the improvement and development of the theory and practice of social sciences and humanities, as well as to collect, process and disseminate the valuable scientific results of open research. All journals publish original scientific articles, which fall within the scientific fields approved for each journal. The journals accept manuscripts from 1,000 to 10,000 words, rigorously substantiated based on the analysis of current bibliographic references, research methodology, results obtained, and conclusions of the author/authors, which contribute to the theoretical and practical development of the socio-human sciences.

 

For all scientific journals, the global trend of open access to scientific publications is applied, focused on the principles of freedom of access to information and the belief that universal and equitable access to information is vital for the social, educational, cultural, democratic, and economic well-being of people, communities, and organizations.

 

All scientific articles are published free of charge on the journal website. The publication of articles is carried out based on the open-access policy (see Appendix 1). This increases the visibility and impact of articles, promotes collaboration with other researchers and authors can retain control and rights over their scientific work.

 

The scientific journals are published under the CC-BY license, which allows its readers to distribute, remix, adapt, and build other works on the work of the featured articles, as long as the article’s author(s) are credited for the original creation. Authors retain full copyright to their work. Anyone has the right to use the published work, if they comply with the provisions of the CC-BY license.

 

The authors present the proof of registration in ORCID. All journals have adopted the Open Citation Initiative (I4OC standard), which is the collaboration between scientific journal editors, researchers, and other stakeholders to promote the unrestricted availability of scientific citation data.

 

The publication procedure is approved by the Editorial Board. The articles received for publication must follow a logical structure and include a methodology specific to scientific works.

 

All articles submitted for publication are subject to anti-plagiarism control. The decision regarding plagiarism is made based on the similarity index. Plagiarism is the appropriation of another person’s ideas, processes, results, or words without proper citation.

 

The scientific article is an original work, published in an academic journal, which presents outcomes of research on a problem or subject. The reasoning presented in the scientific article must have a high level of generalization, contain original results not addressed before, with the mention of the opportunity to study the respective problem. The scientific article is accompanied by a bibliography, which is placed at the end of the article, with references in the content.

 

The structural components of a scientific article are the following:

 • the title;
 • the abstract;
 • key words;
 • a conceptual framework and research methods;
 • exposition of the basic content;
 • the results and their interpretation;
 • conclusions;
 • a bibliography (bibliographic references, webgraphic references).

 

 

 1. DESCRIPTION OF THE REVIEW PROCEDURE

 

The peer evaluation of article is at the center of attention of the editorial team. All articles are reviewed according to the „Blind peer review” model: the authors do not know the names of the expert reviewers, and the reviewers know the names of the author(s) and the institution where they work.

 

The scientific article is presented by the main author in the electronic version, after which the review process is initiated. The review process is organized in three stages:

 

 1. During the first stage, the article is subject to an anti-plagiarism check
 2. In the second stage, the Editorial Board will evaluate the correspondence of the article according to the technical rigors, including:
  1. The title should be in correlation with the aim and methodology of the article and summarize its purpose as concretely and coherently as possible. It is recommended to use a maximum of 14 words within it and metadata relevant to the domain in which the article subscribes, since indexing in search engines is primarily done by the title of the article.
  2. The abstract will be written within the limits of 150-200 words and must mention the scientific field in which the article falls, and the important results obtained. The summary mainly has two purposes: to emphasize the relevance, originality and quality of the research, respectively to suggest to the reader whether the work interests him or not, further. It will be used for indexing in the databases and therefore it must be attractive to the reader who has not yet read the article. Abstracts will not contain bibliographic references.
  3. Keywords must present the essence of the article and list the main words related to the scientific field in which the work is included. They will be written in descending order of relevance to the article.
  4. Introduction describes the general scientific framework of the work, the challenges addressed and their importance in research, the scientific hypotheses and methodology and the short description of the subsequent paragraphs.
  5. Content must be the result of research and its structure must be logical. The following standards will be upheld to ensure that readers can understand the authors’ methodology: clear results presentation and emphasis on implications; use of a scientific tone and terminology accepted in the field; description of the research methods employed.
  6. Conclusions have the role of summarizing the contributions of the paper, highlighting its importance and indicating future research directions.
  7. Compliance with the technical parameters for the development and writing of the scientific article according to those developed by the Editorial Board.

 

At the third evaluation stage, the Editorial Board sends the article to two reviewers-specialists in the field, who evaluate and comment on the scientific quality of the research.

 

The reviewers will evaluate the article according to the following indicators:

 • To what extent the content and approach fit into the editorial policy and the concept of the journal as one focused on scientific issues of broad fundamental and applied resonance.
 • Appropriate wording of the article title (brevity, consistency with the content).
 • Respecting the inherent structure of a scientific article: the summary (in 4 English and Romanian languages), keywords, introduction, methods and materials applied, results obtained, conclusions, bibliographic references.
 • Relevance of the summary (informative, consistent, highlights the full content of the article).
 • Scientific quality of the article.
 • Expression style (clarity, accessibility, compliance with linguistic requirements).
 • The graphic presentation, the rationality of the inclusion of figures and tables, their correspondence to the topic addressed.
 • The author’s recommendations and conclusions;
 • Bibliography (relevant, recent sources on the subject studied).

 

In the situation where there are major discrepancies between the reviewers’ opinions, at the third second stage of the review procedure, the paper is sent to a third-party referee. The evaluation is done anonymously, without identifying the author(s).

 

As a result of these three stages, the article can be:

 • accepted: the article is accepted, but the editor may request the minor clarification of some terms, definitions;
 • accepted with minor changes: the article is accepted, but the editor may request revision of the bibliographic reference formatting style;
 • revisions are required: the article is not currently accepted as it requires further revisions before a decision to publish can be made (this process takes place between the editor and the author);
 • major revisions with feedback to reviewers: the editor or at least one of the reviewers determines whether the article requires extensive revisions and that it is necessary to initiate the peer review process again;
 • refusal: in the current version, the article cannot be published in USPEE journals „C. Stere”.

 

The article accepted under the condition of substantial changes will be re-examined by the specialists in scientific matters to supervise the compliance of the recommendations, the removal of inconsistencies and the improvement of the quality of the author’s intellectual work.

The manuscript rejected for publication following the review procedure can be presented by the author/authors repeatedly, only after a fundamental refinement of it. The conclusions of the evaluation process are brought to the attention of the author(s) in order to improve the quality of the publication.

 

 1. FINAL PROVISIONS

This Regulation enters into force on the date of approval by the USPEE Senate „C. Stere”. The updating and modification of the Regulation is carried out by the decision of the USPEE „C. Stere” Senate.

 

 

Annexes 1. THE OPEN ACCESS POLICY

adopted by the University of European Political and Economic Studies “C. Stere”

     University of European Political and Economic Studies „C. Stere” (USPEE “C. Stere”) recognizes the strategic importance of the global Open Access initiative for the open dissemination of knowledge. The university’s journals aim to benefit from opportunities for the development of digital content and the widespread distribution of local knowledge through a digital environment.

Articles are published under the CC-BY license. Authors who publish in USPEE scientific journals “C. Stere” retains the copyright to their works, granting them a license under the Creative Commons Attribution License, which allows articles to be reused and redistributed without restriction, as long as the original work is cited correctly. Everyone has the right to use the published work, if they comply with the provisions of the CC-BY license. By submitting the work, the author grants the publisher the right to publish it.

USPEE”C. Stere” is committed to disseminating scientific results based on the principles of open access, to encourage researchers to support the global open access initiative, by publishing their articles in open access journals, achieving the best standards of research and dissemination of research results.

The basic strategies of publishing research in an Open Access format:

 1. Implementation of Open Access to scientific publications through two complementary models: a) self-archiving in the Institutional Repertoire of USPEE ”C. Stere” and b) publication of all USPEE scientific journals in the international register DOAJ(Directory of Open Access Journals).
 2. All publications, published by the university in their own scientific journals, will be included in the institutional deposit “C. Stere” on the date of publication. The journal does not charge any fees for publishing articles in open access. The journal does not charge any other fees to authors. 
 3. The permission granted by the authors to the publisher is a non-exclusive irrevocable license, which exercises all the rights provided by copyright; allows the distribution of published materials in Open Access.
 4. The policy of USPEE ”C. Stere” on open access provides a mandate for implementation of an institutional open access in ROARMAP (Register of mandates and open access repository policies), which authorizes open access to the results of scientific research adopted by universities and research institutions that require their researchers to provide open access to research articles evaluated by colleagues.
 5. Content of the USPEE institutional repository “C. Stere” will be registered in IBN (National Bibliographic Register with open access). This policy will apply to all published scientific articles, except for publications launched before the adoption of this policy.
 6. All relevant parties – departments that host and support scientific research, researchers that generate research results, librarians and other stakeholders, should promote a rapid and efficient transition to Open Access