Regulament

ianuarie 20, 2021 By admin

APROBAT

Senatul Universității de Studii Politice Economice Europene „Constantin Stere”

Proces-verbal nr.8 din 26.07.2019

 

REGULAMENT

de publicare a articolelor științifice în revistele științifice ale

Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”

”MOLDOSCOPIE”

”SUPREMAȚIA DREPTULUI”

„Revista Națională de Drept”

”Revista de Studii Interdisciplinare”

”NOOSFERA”

”UNIVERSITARIA”

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE:

Scopul publicării revistelor științifice de către USPEE ”C. Stere” este de a contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea teoriei și practicii științelor sociale și umaniste, precum și a colecta, procesa și a disemina rezultatele științifice valoroase ale cercetărilor în spațiul deschis. În toate revistele sunt publicate articole științifice originale, care se încadrează în domeniile științifice aprobate pentru fiecare revistă în parte. Revistele acceptă manuscrise de la 1.000 la 10.000 cuvinte, fundamentate riguros în baza analizei referințelor bibliografice actuale, metodologiei cercetării, rezultatelor obținute și concluziilor autorului/autorilor, care contribuie la dezvoltarea teoretică și practică a științelor socio-umane.

Pentru toate revistele științifice este aplicată tendința globală a accesului deschis la publicațiile științifice, axată pe principiile libertății accesului la informație și pe convingerea că accesul universal și echitabil la informație este vital pentru bunăstarea socială, educațională, culturală, democratică și economică a oamenilor, comunităților și organizațiilor.

Toate articolele științifice sunt publicate gratuit pe site-ul revistei. Publicarea articolelor este realizată în baza politicii accesului deschis (vezi Anexa 1). Acest fapt sporește vizibilitatea și impactul articolelor, favorizează colaborarea cu alți cercetători, iar autorii pot păstra controlul și drepturile asupra operei lor științifice.

Revistele sunt publicate în baza licenței CC-BY, care permite cititorilor săi să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască alte lucrări pe munca articolelor prezentate, atâta timp cât este citat autorul/autorii articolului pentru creația originală.

Autorii care publică în revistele USPEE ”C. Stere” prezintă dovada înregistrării în ORCID. Toate revistele au adoptat inițiativa pentru citări deschise (standardul I4OC), care reprezintă colaborarea între editorii revistelor științifice, cercetătorilor și a altor părți interesate pentru a promova disponibilitatea nerestricționată a datelor de citare științifică.

Procedura de publicare a articolelor științifice, prezentate de către autori la Revistele științifice ale USPEE ”Constantin Stere”, este aprobată de Colegiul de Redacție al fiecărei reviste în parte, în baza prezentului Regulament. Articolele primite în vederea publicării trebuie sa urmeze o structură logica si o metodologie specifică lucrărilor științifice.

Autorii ce publică în revistele USPEE ”C. Stere” păstrează drepturile de autor integrale asupra operei lor, acordându-le licența în baza Creative Common Attribution License, care permite articolelor să fie reutilizate și redistribuite fără restricții, atâta timp cât lucrarea originală este citată corect. Oricine are dreptul de a utiliza lucrarea publicată, dacă respectă prevederile  licenței CC-BY. Prin transmiterea lucrării, autorul acordă editorului dreptul de a o publica.

Toate articolele transmise pentru publicare sunt supuse controlului antiplagiat. Decizia referitor la plagiat se ia în baza indicelui de similitudine. Plagiatul este însușirea ideilor, proceselor, rezultatelor sau cuvintelor altei persoane, fără citarea adecvată.

Articolul științific este o lucrare originală, publicată într-o revistă științifică, care prezintă reflecţii personale asupra unui subiect, promovând atât idei ale cercetătorilor în domeniu, cât și idei proprii. Raționamentele expuse în articolul științific trebuie să posede un înalt nivel de generalizare, să conțină rezultate originale, neabordate anterior, cu menționarea oportunității studierii problemei respective. Articolul științific este însoțit de o listă bibliografică, care se plasează la sfârșitul articolului, cu referințe în conținut.

Componentele structurale ale unui articol științific sunt următoarele:

 • titlul;
 • rezumatul;
 • cuvintele-cheie;
 • expunerea conținutului de bază;
 • rezultatele şi interpretarea lor;
 • concluzii;
 • bibliografie (referințe bibliografice, referințe webgrafice).

 

 1. DESCRIEREA PROCEDURII DE RECENZARE

Evaluarea inter pares a rezultatelor cercetărilor academice se află în centrul atenției colectivului de redacție a revistelor publicate de către USPEE ”C. Stere”. Toate articolele sunt recenzate după modelul „Blind peer review”: autorii nu cunosc numele experților recenzenți, iar recenzenții cunosc numele autorului / autorilor și a instituției în care activează.

Articolul științific este prezentat de către autor/autori în varianta electronică, după care este inițiat  procesul de recenzare, organizat în trei etape:

 1. În cadrul primei etape de evaluare, articolul este supus unui control antiplagiat
 2. În cadrul etapei a doua, Colegiul de Redacție va evalua corespunderea articolului conform rigorilor tehnice, inclusiv:
 • Titlul sa fie în corelație cu obiectul articolului şi să sintetizeze cât mai concret şi coerent scopul acestuia. Se recomandă folosirea a maxim 14 cuvinte în cadrul acestuia. Se recomandă a utiliza cuvinte relevante pentru domeniul în care articolul se subscrie, deoarece indexarea în motoarele de căutare se face în primul rând după titlul articolului.
 • Rezumatul se va înscrie în limitele 150-200 de cuvinte şi trebuie să menționeze domeniul științific în care se încadrează articolul, şi rezultatele importante obținute. Rezumatul are în principal două scopuri: de a sublinia relevanța, originalitatea şi calitatea cercetării, respectiv de a sugera cititorului daca lucrarea îl interesează sau nu, în continuare. Acesta va fi folosit pentru indexare în bazele de date şi de aceea trebuie sa fie atractiv pentru cititor care nu a parcurs încă articolul. Rezumatele nu vor conține referințe bibliografice.
 • Cuvintele-cheie trebuie să prezinte esența articolului şi să enumere principalele cuvinte aferente domeniului științific în care se înscrie lucrarea. Se vor scrie în ordinea descrescătoare a relevanței pentru articol.
 • Introducerea descrie cadrul științific general al lucrării, provocările abordate şi importanta lor în cercetare, ipotezele științifice si metodologia de principiu, care a fost selectată şi utilizată, structura paragrafelor ulterioare.
 • Conținutul trebuie să fie rezultatul unei cercetări în domeniu şi structura sa trebuie să fie logică. Pentru ca cititorii să poată înțelege demersul autorilor, se vor respecta următoarele cerințe: utilizarea stilului științific, a terminologiei recunoscute în domeniu; descrierea metodelor de cercetare folosite; enunțarea rezultatelor în mod clar si evidențierea implicațiilor.
 • Concluziile au rolul de a sintetiza contribuțiile lucrării, de a evidenția importanta acesteia şi de a indica direcțiile viitoare de cercetare.
 • Respectarea parametrilor tehnici de elaborare și redactare a articolului științific conform celor elaborate de Colegiul de Redacție.
 1. La a treia etapă de evaluare, Colegiul de Redacție transmite articolul la doi recenzenți-specialiști în domeniu, care se expun asupra calității științifice a cercetării.

Recenzenții vor evalua articolul conform următorilor indicatori:

 • În ce măsură conținutul și abordarea se încadrează în politica editorială și în conceptul revistei ca fiind una axată pe probleme științifice de o largă rezonanță fundamentală și aplicativă:
 • Formularea adecvată a titlului articolului (concizie, concordanță cu conținutul);
 • Respectarea structurii inerente a unui articol științific: rezumatul (în 4 limbi engleză și română), cuvintele-cheie, introducerea, metodele şi materialele aplicate, rezultatele obținute, concluziile, referințele bibliografice;
 • Relevanța rezumatului (informativ, consistent, pune în evidență conținutul integral alarticolului);
 • Calitatea științifică a articolului;
 • Stilul de exprimare (claritate, accesibilitate, respectarea exigențelor lingvistice);
 • Prezentarea grafică, raționalitatea includerii figurilor și tabelelor, corespunderea acestora temei abordate;
 • Recomandările și concluziile autorului;
 • Bibliografia (surse relevante, de dată recentă la subiectul studiat);

În situația în care există discrepanțe majore între opiniile recenzenților, la etapa a treia doua a procedurii de recenzare, lucrarea este trimisă unui referent terț. Evaluarea se face pe bază de anonimat, fără identificarea autorului/autorilor.

În rezultatul acestor trei etape, articolului științific i se atribuie una din următoarele calificări:

 • acceptat: articolul este acceptat, dar editorul poate solicita concretizarea minoră a unor termeni, definiții;
 • acceptat cu modificări minore: articolul este acceptat, dar editorul poate solicita revizuirea stilului de formatare a referințelor bibliografice;
 • sunt necesare revizuiri: articolul nu este acceptat momentan din considerentul că necesită revizuiri suplimentare, înainte de a putea fi luată decizia de publicare (acest proces are loc între editor și autor);
 • revizuiri majore cu retransmitere la recenzenți: editorul sau cel puțin unul din recenzenți determină dacă articolul necesită revizii ample și că este necesar de a iniția din nou procesul de expertizare;
 • refuz: în varianta actuală, articolul nu poate fi publicat în revistele USPEE ”C. Stere”.

Articolul acceptat cu condiția modificărilor substanțiale va fi reexaminat de specialiștii în materie științifică pentru supravegherea conformării recomandărilor, înlăturări necorespunderilor și îmbunătățirii calității operei intelectuale a autorului.

Manuscrisul respins pentru publicare urmare a procedurii de recenzare poate fi prezentat de autor/autori în mod repetat, doar după o perfecționare fundamentală a acestuia. Concluziile procesului de evaluare sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor în scopul îmbunătățirii calității publicației.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul USPEE „C. Stere”. Actualizarea şi modificarea Regulamentului se realizează prin decizia Senatului USPEE „C.Stere”.

Anexa 1. POLITICA ACCESULUI DESCHIS

adoptată de  Universitatea de Studii Politice și  Economice Europene “Constantin  Stere”

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere ” (USPEE ”C. Stere”) recunoaște importanța strategică a inițiativei globale Open Access pentru diseminarea deschisă a cunoștințelor. Revistele universității își propun să beneficieze de oportunitățile de dezvoltare a conținutului digital și de distribuire a cunoștințelor locale pe scară largă printr-un mediu digital.

Articolele sunt publicate sub licența CC-BY. Autorii care publică în revistele științifice ale USPEE ”C. Stere” păstrează drepturile de autor asupra operelor lor, acordându-le licența în baza Creative Commons Attribution License, care permite articolelor să fie refolosite și redistribuite fără restricții, atâta timp cât opera originală este citată corect. Oricine are dreptul să utilizeze lucrarea publicată, dacă respectă prevederile licenței CC- BY. Prin transmiterea lucrării, autorul acordă editorului dreptul de a o publica.

USPEE ”C. Stere” se angajează să disemineze rezultatele științifice pe baza principiilor accesului deschis, să încurajeze cercetătorii să sprijine inițiativa globală a accesului deschis, prin publicarea articolelor lor în reviste cu acces liber, atingând cele mai bune standarde în de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării.

Strategiile de bază ale publicării cercetărilor într-un format Open Access:

 1. Implementarea Accesului Deschis la publicațiile științifice prin două modele complementare: a) auto-arhivare în Repertoriul instituțional al USPEE ”C. Stere” și b) publicarea tuturor revistelor USPEE ”C. Stere” în registrul internațional DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 2. Toate publicațiile, publicate de universitate în reviste științifice proprii, vor fi incluse în depozitul instituțional „C. Stere ” la data publicării
 3. Permisiunea acordată de autori editorului constituie o licență irevocabilă neexclusivă, care exercită toate drepturile prevăzute de drepturile de autor; permite distribuirea în Acces Deschis a materialelor publicate, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate pentru a obține profit.
 4. Politica USPEE ”C. Stere” privind accesul deschis prevede realizarea unui mandat instituțional de acces deschis în ROARMAP (Registrul mandatelor și politicilor depositulului cu acces deschis), care autorizează accesul deschis la rezultatele cercetărilor științifice adoptate de universitățile și instituțiile de cercetare care solicită cercetătorilor lor să ofere accesul deschis la articolele de cercetare evaluate de colegi.
 5. Conținutul repozitoriului institutional USPEE ”C. Stere” va fi înregistrat în IBN (Registrul Bibliografic Național cu acces deschis). Această politică se va aplica tuturor articolelor științifice publicate, cu excepția publicațiilor lansate înainte de adoptarea acestei politici.
 6. Toate părțile relevante – departamentele care găzduiesc și susțin cercetarea științifică, cercetătorii care generează rezultatele cercetării, bibliotecarii și alte persoane interesate, ar trebui să promoveze o tranziție rapidă și eficientă către publicarea Open Access.

Annexes 1. THE OPEN ACCESS POLICY

adopted by the University of European Political and Economic Studies “C. Stere”

University of European Political and Economic Studies „C. Stere” (USPEE“C. Stere ”) recognizes the strategic importance of the global Open Access initiative for the open dissemination of knowledge. The university’s journals aim to benefit from opportunities for the development of digital content and the widespread distribution of local knowledge through a digital environment.

Articles are published under the CC-BY license. Authors who publish in USPEE scientific journals “C. Stere” retains the copyright to their works, granting them a license under the Creative Commons Attribution License, which allows articles to be reused and redistributed without restriction, as long as the original work is cited correctly. Everyone has the right to use the published work, if they comply with the provisions of the CC-BY license. By submitting the work, the author grants the publisher the right to publish it.

USPEE”C. Stere” is committed to disseminating scientific results based on the principles of open access, to encourage researchers to support the global open access initiative, by publishing their articles in open access journals, achieving the best standards of research and dissemination of research results.

The basic strategies of publishing research in an Open Access format:

 1. Implementation of Open Access to scientific publications through two complementary models: a) self-archiving in the Institutional Repertoire of USPEE ”C. Stere” and b) publication of all USPEE scientific journals in the international register DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 2. All publications, published by the university in their own scientific journals, will be included in the institutional deposit “C. Stere ” on the date of publication.
 3. The permission granted by the authors to the publisher is a non-exclusive irrevocable license, which exercises all the rights provided by copyright; allows the distribution of published materials in Open Access, provided that they are not used for profit.
 4. The policy of USPEE ”C. Stere ”on open access provides a mandate for implementation of an institutional open access in ROARMAP (Register of mandates and open access repository policies), which authorizes open access to the results of scientific research adopted by universities and research institutions that require their researchers to provide open access to research articles evaluated by colleagues.
 5. Content of the USPEE institutional repository “C. Stere” will be registered in IBN (National Bibliographic Register with open access). This policy will apply to all published scientific articles, except for publications launched before the adoption of this policy..
 6. All relevant parties – departments that host and support scientific research, researchers that generate research results, librarians and other stakeholders, should promote a rapid and efficient transition to Open Access publishing.