Moldoscopie

scopia1

Redactor-șef: Victor MORARU,

 

doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

membru-corespondent, Academia de Științe a Moldovei

Redactor-șef adjunct: Victoria TROFIMOV,

doctor, conferențiar universitar,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ‘C. Stere’

PUBLICATĂ: 2 ori pe an

ISSN: 2245-1971 (print), 2587-4128 (online)

     Revista ‘Moldoscopia’ este o publicație științifico-practică deschisă cercetărilor aprofundate în domeniul științelor politice, sociologie, mass-media și științe ale comunicării. Această revistă are o prezență constantă în spațiul științific românesc începând cu 1 octombrie 1946. Revista este editată de către Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” din Republica Moldova. Articolele prezentate sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau resping publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc. Daca există sugestii, divergențe mici sau recomandări din partea experților-recenzenți ai revistei, acestea sunt comunicate autorului. În cazul în care opiniile sunt divergente, redacția își rezerva dreptul de a decide publicarea sau respingerea articolului. În cazul în care opiniile științifice sunt divergente sau articolul nu este elaborat în conformitate cu Ghidul, editorii își rezervă dreptul de a decide publicarea sau respingerea articolului.

     Revista este publicată în baza licenței CC-BY care permite cititorilor săi să distribuie, să remizeze, să adapteze și să construiască alte lucrări în baza articolelor citite, dacă este creditat autorul articolului citat pentru creația sa originală.

     Începând cu anul 2019 fiecărui articol a revistei i este atribuit codul DOI. Moldoscopia este o revistă cu acces liber. Întregul conținut este disponibil gratuit, fără taxe pentru utilizator sau pentru instituția la care acesta este afiliat. Utilizatorii au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime, să caute sau să creeze legături către textele integrale ale articolelor din această revistă, fără a cere permisiunea prealabilă a editorului sau a autorului. În scopul de a proteja articolele științifice ale autorilor împotriva utilizării ilegale se interzice reproducerea sau utilizarea comercială a articolelor publicate. Drepturile de autor sunt păstrate de către autori fără restricții.

     Toate articolele sunt supuse verificării anti-plagiat. Procentul de asemănări și autocitare trebuie să nu depășească 25% din volumul total al materialului științific. Dacă sunt identificate lucrări neconforme, articolul este respins. Pentru autoevaluarea lucrării sunt sugerate următoarele programe:

  1. Plagiarism checker https://www.duplichecker.com/
  2.  Sistemanticpalgiat https://sistemantiplagiat.ro/
  3.  Turnitin https://www.turnitin.com/
  4.  Pagiarisma https://plagiarisma.net/ro/

Editor-in-chief: Victor MORARU,

doctor habilitatus (PhD) in political science, university professor,
corresponding member, Academy of Sciences of Moldova

Deputy editor-in-chief: Victoria TROFIMOV,
doctor (PhD), associate professor,

University of European Political and Economic Studies 'C. Stere'

PUBLISHED: 2 times a year

ISSN: 2245-1971 (print), 2587-4128 (online)

    Moldoscopia is a scientific-practical publication open to in-depth research in the field of political science, sociology, mass media, and communication sciences. This journal has had a constant presence in the Romanian scientific space since October 1, 1946. All articles are subject to the double-blind review of at least two experts, who approve or reject the publication of the article, taking into account the originality of the work, the novelty of the argumentation, the practical interest, etc. The author(s) is informed of any recommendations, comments, or suggestions made by the journal's expert reviewers. If the scientific opinions of author(s) and publisher are divergent or the article is not elaborated in line with the Recommendation, editors reserve the right to reject the article.

    The journal is published under the CC-BY license which allows its readers to distribute, give away, adapt and build other works based on the articles read, if the author of the cited article is credited for its original creation.

     Starting from 2019, each article of the journal is assigned a DOI code. Moldoscopia is an open access journal. All content is available free of charge at no cost to the user or the institution to which they are affiliated. Users are permitted to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles in this journal without seeking prior permission from the publisher or author. In order to protect the authors' scientific articles against illegal use, reproduction or commercial use of published articles is prohibited. Copyright is retained by the authors without restriction.
     All articles are subject to anti-plagiarism check. The percentage of similarities and self-citation need to not exceed 25% of the total volume of scientific material. If non-compliant works are identified, the article is rejected. For the self-assessment of paper, it is suggested the following programs:

  1. Plagiarism checker https://www.duplichecker.com/
  2.  Sistemanticpalgiat https://sistemantiplagiat.ro/
  3.  Turnitin https://www.turnitin.com/
  4.  Pagiarisma https://plagiarisma.net/ro/