Instructiuni pentru autori

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

privind redactarea articolelor în vederea publicării în revistele științifice ale

Universității de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

Stimați autori!

Politica de editare a revistelor în formatul acces deschis este reflectată în Regulamentul privind publicarea articolelor științifice în revistele Universității de Studii Politice şi Economice Europene, aprobat de Senatul USPEE „Constantin Stere”.

Articolele primite în vederea publicării în revistele științifice ale USPEE „Constantin Stere” e necesar să urmeze o structură logică şi o metodologie de cercetare specifică lucrărilor științifice. Materialele propuse pentru publicare vor fi originale, nefiind prezentate spre editare altor ediții. Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conținutul original şi pentru corectitudinea materialelor prezentate, completând Declarația de asumare a răspunderii de către autor.

Dreptul de autor asupra articolului publicat aparține în totalitate autorului/autorilor şi este confirmat prin cifrul CZU și DOI. Opinia redacției poate să nu coincidă cu cea a autorilor. Revista nu percepe taxe pentru publicarea articolelor sau alte taxe autorilor săi. Autorii nu plătesc nicio taxă.

Articolul științific poate avea unul sau mai mulţi autori. Aceştia acordă redacţiei dreptul de  primă publicare a articolului. Lucrările vor fi prezentate în una din limbile menţionate – română, engleză, franceză, rusă şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Bordul editorial.

Articolul, însoțit de Declaraţia de asumare a răspunderii de către autor/autori (semnată), va fi prezentat redacției la adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 200, biroul 202 sau în variantă electronică la adresa de email: dreptul_pravo@yahoo.com.

Componente structurale ale articolului științific:

 • Volumul articolului va constitui 10-20 pagini.
 • Titlul – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Informaţii despre autor/autori.
 • Rezumatul (150 – 200 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Cuvinte-cheie (5-7 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Introducere – argumentarea actualităţii studiului şi tematicii abordate.
 • Metodologia de cercetare – sunt descrise metodele şi procedeele utilizate la realizarea cercetării.
 • Expunerea conţinutului de bază/Ideile principale ale cercetării – prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi interpretarea lor. La necesitate, acest compartiment poate fi delimitat în câteva părţi logice, fiecare cu subtitlu separat.
 • Concluzii.
 • Referinţe bibliografice.

Exigenţe pentru tehnoredactare:

 • Titlul articolului – bold, centrat, cu majuscule, 12 pt, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Informaţii despre autor/autori. Prenumele şi numele (complet) al autorului/autorilor articolului – centrat, bold, Italic, 12 pt. Numele se va scrie integral cu majuscule. Din rând nou – titlul ştiinţific şi/sau didactic (complet), afilierea, localitatea, ţara, email, un număr de telefon de contact (nu va fi publicat), orcid ID (se va face pe site www.orcid.org).
 • Rezumatul articolului – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Cuvinte-cheie – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic.
 • Textul de bază – editor Word, format A4, margini: 20x20x20x20 mm; TNR 12 pt, 1,5 spaţiu între rânduri, aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm.
 • Referinţele bibliografice vor fi prezentate conform criteriilor Ghidulului de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018. În textul de bază referinţele bibliografice se indică în paranteze pătrate, cu trimitere la sursa plasată la sfârșitul articolului științific. De exemplu: [8, pag.17].
 • Tabelele, graficele, figurile vor fi incluse în text, conform criteriilor Ghidului menţionat.

În conformitate cu Regulamentul de publicare a articolelor ştiinţifice în revistele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” articolele recepționate sunt supuse verificării antiplagiat și sunt recenzate anonim de către doi experţi în domeniu (recenzare „double-blind peer reviewˮ). Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor bordului editorial, care, în baza recenziilor primite, recomandă sau resping materialele în vederea publicării.

Decizia finală „Bun de tipar” privind conţinutul numărului revistei aparține Redactorului-șef.

Vă invităm să publicaţi article access deschis în revistele ştiinţifice ale USPEE ”Constantin Stere” şi vă dorim succes în cariera Dumneavoastră academică!

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

for publication the articles in the scientific journals of

University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”

 

Dear authors!

The policy of publication the jurnal in open access is reflected in the Regulation on the publication of scientific articles in the scientic journals of the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, approved by USPEE Senate.

The articles received for publication in the scientific journals of USPEE „Constantin Stere” follow the logical structure and a research methodology. The materials proposed for publication are original and not being presented for publication in other journals. The authors assume full responsibility for the original content and for the correctness of the materials presented, completing the Declaration of assumption of responsibility by the author.

The copyright on the published article belongs to author (s) and is confirmed by the CZU and DOI. The opinion of the editorial staff may not coincide with that of the authors. The journal does not charge fees for publishing articles or other fees to its authors. The authors do not pay any fees.

The scientific article may have one or more authors. They grant the editorial office the right of first publication of the article. The papers will be presented in one of the mentioned languages – Romanian, English, French, Russian and will respect the general rules of writing and editing, established by the Editorial Board.

The article, accompanied by the Declaration of assumption of responsibility by the author / authors (signed), will be presented to the editorial office at: or. Chisinau, bd. Stephen the Great and Saint, 200, office 202 or in electronic version at the email address: dret_pravo@yahoo.com.

Structural components of the scientific article:

 • The volume of the article will be 10-20 pages.
 • Title – in Romanian, English, French and Russian.
 • Information about the author / authors.
 • Summary (150 – 200 words) – in Romanian, English, French and Russian.
 • Keywords (5-7 words) – in Romanian, English, French and Russian.
 • Introduction – scope of article (aim, method of reseach, results).
 • Research methodology – methods and procedures used to conduct research.
 • Basic content / Main ideas of the research – presentation of the results of scientific research and their interpretation. If necessary, this part will delimited in several logical parts, each with a separate subtitle.
 • Conclusions.
 • Bibliographical references.

Requirements for formatting the article:

 • Article title – bold, centered, capitalized, 12 pt, 1.0 line spacing.
 • Information about the author / authors. First and last name (last) of the author / authors of the article – centered, bold, Italic, 12 pt. The name will be written in full capital letters. From the new line – scientific and / or didactic title (complete), affiliation, locality, country, email, a contact telephone number (will not be published), orchid ID (will be done on the site www.orcid.org).
 • Article summary – left-right alignment, paragraph 10 mm, 11 pt, Italic, 1.0 line spacing.
 • Keywords – left-right alignment, 10 mm paragraph, 11 pt, Italic.
 • Basic text – A4 format, 20x20x20x20 mm; TNR 12 pt, 1.5 row spacing, left-right alignment, 10 mm paragraph.
 • The bibliographic references will be presented in accordance with criteria of the Guide for writing the thesis of doctor / doctor habilitat, approved by the Decision of the Board of ANACEC no. 5 of December 19, 2018 (see HERE). In the basic text the bibliographic references are indicated in square brackets, with reference to the source placed at the end of the scientific article. For example: [8, p.17].
 • Tables, graphs, figures will be included in the text, according to the criteria of the above mentioned Guide.

In accordance with the Regulation on the publication of scientific articles in the scientific journals of the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, the articles received are subject to anti- lagiarism verification and are reviewed anonymously by two experts in the field (double-blind peer review). The final decisions regarding the editing of the articles belong to the members of the editorial board, who, based on the reviews received, recommend or reject the materials for publication.

The final decision belongs to the Editor-in-Chief.

We invite you to publish open access article in the scientific journals of USPEE „Constantin Stere” and we wish you success in your academic career!

The copyright is retained by the authors without restrictions.