Instrucțiuni pentru autori

privind redactarea articolelor în vederea publicării în revistele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” şi ale  Universităţii Americane din Moldova

„Revista Națională de Drept”

„MOLDOSCOPIE”

„Supremația Dreptului”

„Revista de Studii Interdisciplinare

„NOOSFERA”

Universitaria (Analele Științifice ale USPEE „Constantin Stere” )

Stimaţi autori!

Articolele primite în vederea publicării în revistele științifice ale USPEE „Constantin Stere” e necesar să urmeze o structură logică şi o metodologie de cercetare specifică lucrărilor ştiinţifice. Materialele propuse pentru a fi publicate vor fi originale, nefiind prezentate spre editare altor ediţii. Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul original şi pentru corectitudinea materialelor prezentate, completând Declaraţia de asumare a răspunderii de către autor (se va consulta AICI). Dreptul de autor asupra articolului publicat aparţine în totalitate autorului/autorilor şi este confirmat prin cifrul CZU. Opinia redacţiei poate să nu coincidă cu cea a autorilor.

Articolul ştiinţific poate avea unul sau mai mulţi autori. Aceştia acordă redacţiei dreptul exclusiv de publicare a articolului. Articolele vor fi prezentate în una din limbile menţionate – română, engleză, franceză, rusă şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacţie și reflectate în Regulamentul privind publicarea articolelor ştiinţifice în revistele Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene, aprobat de Consiliul ştiinţific şi Senatul USPEE „Constantin Stere” (se va consulta AICI).

Articolul, împreună cu Declaraţia de asumare a răspunderii de către autor (semnată), vor fi prezentate pe suport de hârtie la adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 200, biroul 202 sau în variantă electronică (adresa email accesaţi AICI).

Componente structurale ale articolului științific:

 • Volumul articolului va constitui 9-15 pagini.
 • Titlul – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Informaţii despre autor/autori
 • Rezumatul (150 – 200 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Cuvinte-cheie (5-7 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Introducere – argumentarea actualităţii studiului şi tematicii abordate.
 • Metodologia de cercetare folosită – sunt descrise metodele şi procedeele utilizate la realizarea cercetărilor.
 • Expunerea conţinutului de bază / Idei principale ale cercetării – prezentarearezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi interpretarea lor.Lanecesitate,acest compartiment poate fi delimitat în câteva părţi logice, fiecare cu subtitlu separat.
 • Concluzii.
 • Referinţe bibliografice.

Exigenţe pentru tehnoredactare:

 • Titlul  articolului – bold, centrat, cu majuscule, 12 pt, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Prenumele şi numele (complet) al autorului / autorilor articolului – centrat, bold, 12 pt. Numele se va scrie cu majuscule. Din rând nou (centrat, 12 pt) – titlul ştiinţific şi/sau didactic (complet), afilierea, localitatea, ţara, email autor, personal orcid ID (se crează o singură data, pe site https://orcid.org/), un număr de telefon de contact (nu va fi publicat). 
 • Rezumatul articolului – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Cuvinte-cheie – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic.
 • Textul de bază – editor Word, format A4, margini: 20x20x20x20 mm; TNR 12pt, 1,5 spaţiu între rânduri, aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm.
 • Referinţele bibliografice vor fi prezentate conform criteriilor Ghidulului de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018. Se va consulta AICI. În textul de bază referinţele bibliografice se indică în paranteze pătrate, cu trimitere la sursa plasată la sfîrşitul articolului ştiinţific. De exemplu: [8, pag.17].
 • Tabele, grafice, figuri– vor fi incluse în text, conform criteriilor Ghidului menţionat. Fiecare va avea număr, titlu, sursa datelor.

În conformitate cu Regulamentul de publicare a articolelor ştiinţifice în revistele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de către doi experţi în domeniu (recenzarea „double-blind peer reviewˮ). Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor Colegiului de redacţie, care în baza recenziilor primite, recomandă sau resping materialele în vederea publicării.

Decizia finală „Bun de tipar” privind conţinutul numărului revistei aparține Redactorului-șef.

Vă invităm să publicaţi în revistele ştiinţifice ale USPEE ”Constantin Stere”  şi vă dorim succes în cariera Dumneavoastră academică!