Instrucțiuni pentru autori

ianuarie 20, 2021 By admin

privind redactarea articolelor în vederea publicării în revistele științifice ale

Universității de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

 

Articolele primite în vederea publicării în revistele științifice ale USPEE „Constantin Stere” e necesar să urmeze o structură logică şi o metodologie de cercetare specifică lucrărilor științifice. Materialele propuse pentru a fi publicate vor fi originale, nefiind prezentate spre editare altor ediții. Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea şi corectitudinea materialelor prezentate, completând Declarația de asumare a răspunderii de către autor.

Dreptul de autor asupra articolului publicat aparține în totalitate autorului/autorilor şi este confirmat prin cifrul CZU. Opinia redacției poate să nu coincidă cu cea a autorilor.

Articolul științific poate avea unul sau mai multi autori. Articolele vor fi prezentate în una din limbile română, engleză, franceză, rusă şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacție și reflectate în Regulamentul privind publicarea articolelor științifice în revistele Universității de Studii Politice şi Economice Europene, aprobat de Consiliul științific şi Senatul USPEE „Constantin Stere”.

Articolul, însoțit de Declarația de asumare a răspunderii de către autor (semnată de autor) este prezentate pe suport de hârtie la adresa: or. Chişinău, bd. Stefan cel Mare şi Sfânt, 200, biroul 202 sau în variantă electronică la adresa de email dreptul_pravo@yahoo.com).

 

Componente structurale ale articolului științific:

 • Volumul articolului va constitui 9-15 pagini.
 • Titlul se va prezenta în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Informații despre autor/autori cu indicarea numelui, prenumelui, titlul/gradul științific și denumirea instituției în care activează
 • Rezumatul (150 – 200 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Cuvinte-cheie (5-7 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Introducere – argumentarea actualității studiului şi tematicii abordate.
 • Metodologia de cercetare – metodele şi procedeele de realizare a cercetării
 • Expunerea conținutului de bază / Ideile principale ale cercetării – prezentarea rezultatelor cercetărilor științifice şi interpretarea lor. La necesitate, acest compartiment poate fi delimitat în câteva pârți logice, fiecare cu subtitlu separat
 • Concluzii.
 • Referințe bibliografice.

 

Exigențe pentru tehnoredactare:

 • Titlul articolului – bold, centrat, cu majuscule, 12 pt, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Prenumele şi numele (complet) al autorului / autorilor articolului – centrat, bold, 12 pt. Numele se va scrie cu majuscule. Din rând nou (centrat, 12 pt) – titlul ştiinţific şi/sau didactic (complet), afilierea, localitatea, tara, email autor, personal orcid ID (se crează o singură data, pe site https://orcid.org/), un număr de telefon de contact (nu va fi publicat).
 • Rezumatul articolului – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Cuvinte-cheie – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic.
 • Textul de bază – editor Word, format A4, margini: 20x20x20x20 mm; TNR 12pt, 1,5 spaţiu între rânduri, aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm.
 • Referințele bibliografice vor fi prezentate conform criteriilor Ghidului de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat (comportamentul Prezentarea Bibliografiei), aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018. În textul de bază referințele bibliografice se indică în paranteze pătrate, cu trimitere la sursa plasată la sfârșitul articolului științific. De exemplu: [8, pag.17].
 • Tabele, grafice, figuri– vor fi incluse în text, conform criteriilor Ghidului menționat. Fiecare va avea număr, titlu, sursa datelor.

În conformitate cu Regulamentul de publicare a articolelor științifice în revistele științifice ale Universității de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” articolele științifice sunt recenzate anonim de către doi experți în domeniu (recenzarea „double-blind peer reviewˮ). Decizia privind editarea articolelor aparține membrilor Colegiului de redacție, care recomandă sau resping materialele prezentate pentru publicare. Decizia finală „Bun de tipar” privind conținutul numărului revistei aparține Redactorului-șef.

Vă invităm să publicați în revistele științifice ale USPEE ”Constantin Stere”  şi vă dorim succes în cariera academică!

 

 Documente atasate :

Declarație-de-asumare-răspundere_autori

Ghid-redactare-teze-doctorat-19.12.2018

REGULAMENT